a
a
HomeLegislacióProposta de Decret d’autoconsum

Proposta de Decret d’autoconsum

A l’Estat espanyol patim una falta de claredat legislativa de l’autoconsum d’energia des del 2011 quan s’aprova el Reial Decret 1699/2011 del 18 de novembre de 2011 que, si bé regula la connexió a la xarxa elèctrica de producció d’energia elèctrica de petita potència, deixa pendent (fins a un màxim de 4 mesos segons el mateix RD) l’elaboració de la regulació del subministrament d’energia elèctrica produïda en l’interior de la xarxa d’un consumidor per al seu propi consum, modalitat que anomenem “autoconsum”. No disposar, encara avui, de la regulació de les condicions administratives i econòmiques porta a l’incompliment de les Directives abans referides, posa en risc l’assoliment dels objectius de penetració d’energies renovables i reducció d’emissions de CO2, llastra la necessària competitivitat de l’economia de l’Estat i el consum de les famílies i té un impacte molt negatiu en les empreses i indústria del sector.

En aquest context s’ha fet públic (18 de juliol) l’esborrany que el Ministeri ha fet arribar a la CNE i que significa de facto, la total aturada d’aquesta opció tecnològica a l’Estat. Davant d’aquesta situació, que fa difícil pensar a revertir-la, cal fer un pas endavant i donar un senyal clar i inequívoc d’un model energètic distribuït, amb xarxes elèctriques intel·ligents, basat en gestió de la demanda i aprofitaments energètics locals renovables i el menys contaminants possibles.

Concretant cal posar les bases mínimes per l’autoconsum, que són:

 

 1. Base Legal. Malgrat que requereix de donar un cos normatiu específic, la base legal sobre la que es basa l’actual proposta ha tingut en consideració al següent legislació:
  • “Tercer Paquet de l’Energia” (Parlament Europeu i del Consell, Juliol 2009) sobre obertura de mercats interns de gas i electricitat, assenyalant la importància de la separació d’activitats en els mercats energètics per evitar la integració vertical que condueixi a pràctiques monopolístiques, i amb total alineació amb els objectius de la “Estratègia Europea 2020” per assolir un subministrament d’energia segur, competitiu i sostenible a la Unió Europea.
  • Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell (febrer 2004) relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil essent un dels objectius la promoció d’instal·lacions de petita potència.
  • Directiva 2009/28/CE (abril 2009) relativa al foment d’ús de l’energia procedent de fonts renovables i que estableix l’obligació de racionalitzar i d’accelerar els procediments administratius d’autorització i connexió a xarxes de distribució i transport d’energia.
  • Directiva 2012/27/UE (octubre 2012) relativa a l’eficiència energètica que considera la contribució de la generació distribuïda per reduir la càrrega de les hores de consum punta, la connexió de fonts properes al lloc de consum i l’emmagatzematge distribuït com alguns dels mecanismes importants per millorar l’eficiència energètica del sistema elèctric. Igualment proposa esquemes econòmics (com “tarifes dinàmiques”) per afavorir la generació distribuïda com una manera efectiva de “resposta de la demanda”.
  • Paquet legislatiu sobre clima i energia que es concreten amb els objectius 20-20-20 (reducció de les emissions de CO2, la introducció d’energies renovables i la reducció del consum) i que estableix un compromís ferm amb una economia baixa en carboni i al promoció de llocs de treball i una economia verda.
 2. Preàmbul à es legisla a favor de l’interès general de Catalunya, que són el seu continent (màxim respecte als ecosistemes), contingut (ciutadans i empreses catalanes) i context (total alineació amb la legislació internacional). L’autoconsum és part central de l’estratègia catalana per un model energètic segur, fiable i competitiu que minimitzi la generació d’emissions de CO2 i de residus nuclears.
 3. Es regula l’autoconsum d’energia consistent en la producció, segons normatives tècniques aplicables, d’energia en la xarxa interior del subministra sense límit de potència i amb règim d’interconnexió amb la xarxa de distribució.
 4. Es defineixen tres nivells de potència on aplicar diferents graus de procediment administratiu: menys de 15 kW (coincident amb tarifes de comercialització 2.X i, per tant, bàsicament pel sector residencial), de 15 a 100 kW en baixa tensió, i més de 100 kW.
 5. Per a qualssevol de les potències es legisla un règim administratiu i econòmic de “balanç net” que permet compensar durant els 12 mesos següents a la injecció d’energia excedentària aquells kWh, fent un balanç entre allò consumit i allò generat.
 6. Els comptadors bidireccionals (en cas que no hi siguin caldrà instal·lar-los), permeten veure la corba de consum i producció horàriament. Aquesta informació ha d’estar a disposició del ciutadà per poder fer-ne l’ús que consideri adequat. Per l’energia autoconsumida instantàniament no s’aplicarà cap peatge ni recàrrec. Sí que es considerarà un peatge d’accés per aquella que es consumeixi o s’entregui a la xarxa, que en qualssevol cas serà de quantia proporcional amb els peatges actuals d’accés a la xarxa. D’aquesta manera es paga el cost de disposar de la xarxa disponible, de fer-la servir per compensar períodes excedentaris/deficitaris i es potencia l’eficiència energètica i l’estalvi que suposa la instantaneïtat entre consum i generació.
 7. L’energia excedentària a final del període es compensarà a preu de mercat elèctric ordinari i es limitarà a un 25% del consum. L’estalvi induït que pugui generar serà repartit pels nombre de consumidors de la mateixa xarxa de distribució. L’autoconsum no ha de ser vist com un sistema de generació encobert, per la qual cosa el criteri de disseny ha de tendir a ser proporcional al consum. En aquest sentit, pel còmput de la generació i consum es podrà agregar el realitzat per part de diferents clients que estiguin connectats a baixa tensió entre ells i, per tant, alimentats des del mateix centre de transformació.
 8. Es permet instal·lar sistemes d’emmagatzematge en paral·lel a la connexió amb l’objectiu de millora la qualitat de subministrament, facilitar la gestió de la demanda i maximitzar l’autoconsum. En cap cas l’esperit del sistema d’acumulació és el vulnerar el concepte d’autoconsum (per exemple, jugant amb diferents períodes tarifaris), actuacions que seran sancionades i regulades oportunament per l’ens regulador. Opcionalment, el control del sistema d’emmagatzematge podrà estar coordinat amb l’operador de la xarxa de distribució sota un acord singular de col·laboració, esdevenint projectes singulars d’implementació de xarxes intel·ligents (smart grids).
 9. L’agregació d’instal·lacions de consum i generació per part de tercers agents en el mercat es legislarà amb la figura dels “Agregadors” que actuaran d’intermediaris amb les comercialitzadores i l’operador i vetllaran per maximitzar l’eficiència energètica dels seus clients. Són modalitats que poden sustentar-se sobre models financers d’Empreses de Serveis Energètics i de titularitat pública i/o privada (per exemple, a nivell municipal, un complex empresarial o universitari, o un barri).

Tècnicament, poden prendre forma de microxarxes incloent la possibilitat d’emmagatzemar energia per disposar de major capacitat de regulació  i balanç entre la producció i el consum.

Així com la possibilitat de recàrrega de vehicles elèctrics en aquestes comunitats, esdevenint operadors de recàrrega i dinamitzadors de la infraestructura necessària de recàrrega que ha de potenciar el desplegament de la mobilitat elèctrica.

Aquestes opcions tecnològiques en cap cas posaran en risc el sistema de distribució convencional, ans al contrari. Seran aliats de l’operador de distribució per millorar la qualitat de subministrament per la qual cosa caldrà comptar amb la seva predisposició i disponibilitat com una activitat regulada més que caldrà regular i retribuir.

10. Les dades de consum i generació es posaran a nivell agregat en format obert com a mesura de transparència i com a incentivació de la innovació i l’eficiència energètica.

11. Com a mesura de promoció i incentivació de projectes de major eficiència energètica, qualitat de materials i innovadors es preveuran mesures fiscals favorables (desgravació de la inversió i IVA reduït pels particulars)

12. Per les instal·lacions de menys de 15kW (bàsicament, sector residencial) s’estableix un procés administratiu simplificat que minimitza els tràmits de legalització i operació de la instal·lació. En aquest tram de potències es contempla l’accés a la xarxa per defecte, menys aquells casos, excepcionals, on l’operador de la xarxa de distribució al·legui i demostri incompatibilitats tècniques que posin en risc la qualitat de subministrament. En aquests casos, caldrà associar el cost de superar la problemàtica amb una proposta de pagament adaptada a la casuística de cada cas i que haurà de tenir l’arbitratge de l’autoritat vinculant.

13. Per les altres instal·lacions de baixa tensió fins a 100 kW (petita i mitjana empresa i terciari) es regula per afavorir un procés dinàmic, amb finestreta única i pro activitat de l’operador de la xarxa distribució dins les seves competències i activitat regulada.

14. Per grans consumidors (més de 100kWn), s’aplicaran normes tècniques proporcionals a la contractació de potència, posant sempre per davant la qualitat del subministrament i les normes concretes en que es pot lliurar energia. Se’ls hi permet el balanç al cap de 12 mesos i unes condicions específiques de lliurament d’energia excedentària en termes de qualitat i oportunitat que haurà de ser comunicada en anticipació quan impliqui més del 50% de la potència instal·lada (per tant, condicionat a períodes de reducció de consum com caps de setmana, períodes vocacionals o pèrdua de capacitat productiva).

15. La Generalitat es dotarà de l’organisme Regulador pel sector elèctric que vetllarà de manera independent (amb capacitat legislativa, executiva i sancionadora) pel compliment de l’esperit de la llei de l’autoconsum, pel dret i deure de totes les parts i arbitratge davant de conflicte d’interessos entre diferents agents.

16. La Generalitat disposarà del departament competent per el registre administratiu de les instal·lacions d’autoconsum sota el principi de simplicitat i finestreta única, vetllant per la seva correcta legalització administrativa i compliment de requeriments tècnics. Igualment es disposarà del procediment i registre d’empreses autoritzades i promourà la formació tècnica competent dels professionals del sector.

No comments

leave a comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.