a
a
HomeTecnologiaTransformació del sector elèctric – Visions tecnològiques d’en Ramon Gallart

Transformació del sector elèctric – Visions tecnològiques d’en Ramon Gallart

Els sistemes energètics, ja han començat a fer una transformació completa gràcies a la convicció generalitzada en tot el planeta, que l’activitat dels éssers humans està tenint un profund impacte sobre l’equilibri climàtic i mediambiental de la Terra. A més de complir amb els objectius mediambientals, amb dos vectors impulsors dels canvis requerits, com l’electrificació gradual de la economia, amb un paper destacat de les energies renovables elèctriques, i l’eficiència energètica, la transició energètica ha d’aconseguir també la sostenibilitat econòmica i financera a llarg termini del sistema energètic i resultar justa per als consumidors i per a la ciutadania en general.

El context en el qual s’haurà de dur a terme aquesta transició energètica està caracteritzat per canvis disruptius i fonamentals en diversos paràmetres econòmics, tecnològics i lligats al comportament dels agents econòmics que, de forma general, s’orienten cap a una major electrificació de tota l’economia.

D’una banda, s’observa des de fa anys una tendència decreixent en els costos de les inversió en energies renovables de manera que això ha donat lloc al fet que tecnologies com la solar fotovoltaica i l’eòlica terrestre de gran format poden ser competitives als preus de mercat vigents davant d’altres tecnologies convencionals.

D’altra banda, existeix una creixent penetració de tecnologies d’emmagatzematge d’energia instal·lada en les xarxes elèctriques la qual, ven segur, aquesta capacitat anirà en augment tant en les infraestructures dels distribuïdors com després dels comptadors, dins les llars, negocis i indústries. Igual que en el cas de les energies renovables elèctriques, el cost de l’emmagatzematge d’energia elèctrica també ha caigut significativament.

Sense dubte, un altre dels inductors de la transformació del sector elèctric, és la proliferació de nous usos de l’electricitat, especialment els relacionats amb la mobilitat i la calefacció. Tot i que el procés de penetració dels vehicles elèctrics està encara en una fase incipient, es comença a notar-se els canvis que portaran en el funcionament i l’operació de les xarxes elèctriques tant els processos de recàrrega dels vehicles elèctrics com els basats en les tecnologies vehicle-to-grid.

La possibilitat de desenvolupar instal·lacions d’autoconsum d’electricitat, amb els actius de generació i d’emmagatzematge d’energia aigües avall dels comptadors, modificarà també el paper de molts segments de consumidors finals. 

D’entrada, el consumidor passa a ser un prosumidor, el que vol dir que el consumidors seran capaços de gestionar de manera activa les seves capacitat de generar i emmagatzemar essent jugadors dels mercats d’energia i capacitat, per tant, podran oferir serveis de flexibilitat al sistema.

D’altra banda, la creixent tendència a la digitalització i automatització de molts dels processos de producció, transport, distribució i consum d’energia elèctrica que ve impulsada pels avenços tecnològics, per la necessitat d’integrar recursos energètics distribuïts i per la recerca d’eficiència en l’explotació de les xarxes elèctriques, fa que s’obri la porta a noves oportunitats per als diferents agents.

Un factor addicional que influirà en la transformació dels sistemes energètics és l’adaptació del marc legislatiu i normatiu que està tenint lloc en els diferents àmbits de decisió, per fer front als nous reptes econòmics i socials i als canvis en les preferències i necessitats dels consumidors.

En aquest entorn de noves formes de producció, distribució i consum d’energia elèctrica, la consecució dels objectius mediambientals esmentats anteriorment requerirà de l’actualització de les xarxes elèctriques actuals. Aquestes noves xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, seran explotades d’una manera diferent a la tradicional per assolir els guanys d’eficiència en els processos i els nivells d’integració de recursos renovables i d’emmagatzematge que facilitin la “descarbonització” del sistema elèctric, el que vol dir, assolir gràcies a l’explotació activa del sistema de distribució per part dels distribuïdors basada en nous processos amb major nivell d’automatització i nous fluxos de comunicació que facilitin la integració eficient dels recursos distribuïts.

A causa de la proliferació de recursos energètics distribuïts i els diferents fluxos d’energia, es requeriran nous serveis de flexibilitat per garantir la qualitat i seguretat del subministrament elèctric. Molts d’ells seran proveïts per els propis recursos energètics distribuïts, amb titularitat de les empreses energètiques o  dels propis consumidors.

Per arribar a aquest nou model energètic, els nous sistemes de distribució d’energia tenen d’integrar els mecanismes de comunicació i intercanvis d’informació mitjançant la digitalització, descentralització i, l’automatització de processos, entre tots els agents que participin en aquest mercat elèctric i entre els mateixos elements dels sistemes de distribució d’energia elèctrica.

En definitiva, les xarxes intel·ligents, a més de  distribuir electricitat, es constituiran en plataformes des de les quals ja s’ofereixen productes i serveis innovadors als seus usuaris. Això, juntament amb tecnologies i dispositius de monitorització, comunicació, control i respostes automàtiques, permetrà als consumidors que ho desitgin participar activament en la optimització del sistema elèctric i en l’optimització dels recursos energètics distribuïts, a través de decisions relatives al consum, emmagatzematge o injecció d’energia en les xarxes basades en un accés a un major conjunt d’informació sobre el mercat d’energia, sobre el seu propi comportament i sobre l’estat dels dispositius energètics i de les xarxes.

Per fer-ho possible, cal realitzar fortes inversions en els propers anys per poder desenvolupar les xarxes intel·ligents que facilitin la integració grans volums de recursos energètics distribuïts i el desenvolupament del rol del prosumidor i dels mercats locals d’energia conjuntament amb els objectius mediambientals els quals,  cada vegada són més ambiciosos.

Una de les principals claus perquè les inversions es materialitzin, està en el model retributiu i regulador el qual, ha de generar incentius adequats per atreure i canalitzar la inversió privada cap a aquelles àrees prioritàries per al desenvolupament de les xarxes intel·ligents. Dit d’altre manera, segur que finalment hauran de ser els consumidors finals els que suportin el cost de la transformació del sector energètic.

Això sí, s’ha de garantir que a través del marc normatiu, les inversions siguin eficients i donin lloc al mínim cost dels serveis de subministrament d’energia compatibles amb un escenari de sostenibilitat mediambiental.

Un dels principals reptes per al model de regulació de l’activitat de distribució, en un entorn de xarxes intel·ligents està relacionats amb la manca de normalització i no estandardització.

També, hi ha una incertesa sobre les noves tecnologies i els processos que han d’implantar-se per assolir les funcionalitats necessàries ja que la necessitat d’innovar genera riscos provocats principalment per l’obsolescència de la tecnologia emprada abans que finalitzi el període d’amortització, fet que pot portar a limitacions en la inversió.

En definitiva, la transformació del sector, és molt rellevant, de manera que actualment els costos d’inversió per assolir economies d’escala i de xarxa significatives, són elevats.

Written by

Enginyer de sistemes de telecomunicacions, amb experiència professional de més de 30 anys treballant en el sector energètic com enginyer de control i telecomunicacions orientades en l’automatització de subestacions i de minicentrals hidroelèctriques, desplegament de la tecnologia de telegestió basada en comptadors intel·ligents amb tecnologia PRIME essent l’autor del disseny i el seu desenvolupament de les infraestructures tecnològiques per les xarxes intel·ligents. Actualment liderant un departament d’innovació en un DSO Català.

No comments

leave a comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.